نور شد و می‌تابد
منظره عالی جنگل - رشت
غروب و جاده
زیتون پرورده