منظره عالی جنگل - رشت
غروب و جاده
زیتون پرورده
مردی با شکم برآمده