عصبانی هستم
غروب و جاده
مادربزرگ روستا قصه می‌گوید
زیتون پرورده