تاریک و مه گرفته و بارانی
کودک و شوق دریا
دلم گرفته ای خدا
عصبانی هستم

فوتر سایت