تاریک و مه گرفته و بارانی
کودک و شوق دریا
دلم گرفته، تنهایم