مهاجر، تنها آینده را دارد.
نور شد و می‌تابد
تاریک و مه گرفته و بارانی