کودک و شوق دریا
دلم گرفته، تنهایم
عصبانی هستم
غروب و جاده