کودک و شوق دریا
دلم گرفته ای خدا
عصبانی هستم
غروب و جاده
زیتون پرورده