زندگی با طعم عسل و نشا
تاریک و مه گرفته و بارانی
مادربزرگ روستا قصه می‌گوید