مهاجر، تنها آینده را دارد.
نور شد و می‌تابد
کتری آب جوش
تنهایی
زندگی با طعم عسل و نشا