دلم گرفته، تنهایم
منظره عالی جنگل - رشت
عصبانی هستم
غروب و جاده
مردی با شکم برآمده